Tilskudd til bevaring eller tilbakeføring av bygg og anlegg


Generelt

MÅLSETTING

Tilskuddet skal inspirere til tilbakeføring og vern av hus i forhold til opprinnelig utforming.Tilskuddsordningen skal støtte opp under forvaltning av Rjukan by som er på Unescos Verdensarvliste.
Tilskudd kan gis til utvendige arbeider på bygninger og anlegg bygd før 1960. Bygningen skal være del av by- og industribyggingen i Rjukan og Vestfjorddalen i første halvdel av 1900-tallet.
Tilskuddet gis til arbeider som er fordyrende for byggherren ved tilbakeføring eller bevaring av opprinnelig utseende. Tilskuddet er ikke ment som støtte til nødvendig vedlikehold eller generell standardheving av huset. Søkerens økonomiske situasjon skal ikke vektlegges ved tildeling av tilskudd.


PRIORITERING AV TILSKUDDET

Ved tildeling av tilskudd skal følgende faktorer vurderes og vektlegges:
Bygningens alder og sjeldenhet
Bygningens arkitektoniske form og verdi
Bygningens beliggenhet og plassering i bybildet/lokalsamfunnet
Reguleringsformål, dvs. verneområder og –objekter i kommunedelplaner og reguleringsplaner vektlegges.
Tilskuddsmidlene skal gå til konkrete istandsettingsarbeider eller forberedelse av slike arbeider (arkitekthjelp/utarbeidelse av istandsettingsplan).Tilskuddene er ment å dekke en del av utgiftene hvor en pålagt antikvarisk løsning er dyrere enn standardutførelse, eller til omfattende vedlikeholdsarbeider med spesielt kostnadskrevende antikvariske løsninger.

ARBEIDER SOM KAN GI TILSKUDD

Tilskudd gis for utvendige arbeider med følgende retningslinjer:
- original panel, dører, vinduer, tak bør bevares (reparasjoner framfor nye kopier der det er mulig)
- ved tilbakeføring eller behov for utskifting skal kopier av originale bygningsdeler benyttes (f.eks. ikke betongtakstein som erstatning for tegl)
- dekorative elementer (f.eks. listverk, lemmer, beslag) bevares, evt. kopieres
Farger tilpasses omgivelsene etter undersøkelse av originalfarger. Det gis ikke tilskudd til rene malerarbeider eller innkjøp av utstyr.Det kan ytes tilskudd til å leie inn spesialkompetanse (f. eks. arkitekt, fargekonsulent).


 INNVENDIGE ARBEIDER

Det skal ikke gis tilskudd til innvendig arbeid (sanitær/ ombygging/ «oppussing» - generell standardheving), men for arbeider i forbindelse med etterisolering/utbedring av vegger/tak kan tilskudd ytes hvis bevaring medfører tilleggskostnader.


SØKNADENS INNHOLD

Vedlagt søknad om tilskudd skal det ligge en plan for tilbakeføring/restaurering av bygningen som skal utarbeides av søker og godkjennes av kommunen. Planen skal beskrive opprinnelig utforming, dagens tilstand og framtidig utforming, med nødvendige tegninger og beskrivelser. Planen kan være langsiktig, og gå ut over de arbeidene det søkes tilskudd for.

TILSKUDDETS STØRRELSE

Tilskuddets størrelse vurderes i forhold til arbeidenes art og antall søknader. Maksimalt tilskudd er inntil 30 % av kostnader for arbeider og bygningsdeler/materialer.
Det gis ikke høyere tilskudd enn kr 50 000,- for enebolig eller kr 20 000,-. for hver boenhet i flerfamiliehus
Ved større utbedringsarbeider er det mulig å søke flere år etter hverandre, men det må søkesfor ett år om gangen.Tilsagnet er gyldig ut året etter at det er gitt.

SØKNADSFRIST

Tilsagn om tilskudd gis etter søknad. Søknaden behandles som hovedregel måneden etter at den er mottatt i kommunen.

UTBETALING

Tilskudd utbetales etter at arbeidene er utført og godkjent og kopi av regnskap/kvitteringer er levert inn til kommunen. Søkeren av tilskudd må selv stå ansvarlig som arbeidsgiver/oppdragsgiver for håndverkere/byggmestere. Dette innebærer at regninger skal adresseres til eier/søker som må forskuttere utbetalingen.

TILLATELSE TIL TILTAK

Fasadeendringer er søknads- eller meldingspliktige etter plan og bygningsloven, og de nødvendige tillatelser må innhentes uavhengig av tilskuddssøknaden. Det forutsettes at antikvariske retningslinjer for istandsetting av fredete og verneverdige bygninger legges til grunn, og at det foreligger planer som er godkjent av antikvarisk myndighet (normalt fylkeskommunen) før arbeidene settes i gang. Planavdelingen i kommunen administrerer tilskuddsordningen. Samfunnsutvalget gjør vedtak om tilskudd. Det er en forutsetning at arbeider ikke settes i gang før søknaden er behandlet i utvalget.

Søknad sendes til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.