Bompenger - privat vei


Generelt

Kommunen kan gi samtykke til at eiere av privat vei kan innkreve bompenger for å ferdes på veien. Kommunen fastsetter størrelsen på avgiften og kan gi vilkår for hvordan bompengene skal brukes. Kommunen fastsetter også om det skal kreves tilleggsavgift når bompengene ikke betales, samt størrelsen på tilleggsavgiften.

Kommunen gir sammtykke til privat bomveg, og det er styrene i det aktuelle veglagene som fastsetter størrelsen på avgiften og bestemmer vilkår for bruken av denne.

Kriterier / Vilkår

Kommunen vurderer om det er rimelig å kreve bompenger og ser det opp mot

 • omfanget av ferdselen
 • slitasjen
 • kostnadene ved vedlikehold
 • størrelsen på bompengebeløpet

Alternativet er at utenforstående ikke får tillatelse til å bruke veien. Det sondres mellom de brukerne som nytter privatveien som atkomst til sine eiendommer og de brukere som er på besøk eller ikke har fast tilknytning til veien.  

Det sondres mellom de brukerne som nytter privatveien som atkomst til sine eiendommer og de brukere som er på besøk eller ikke har fast tilknytning til veien. Veiens eier eller en sammenslutning av de bruksberettigede (veilaget) kan gi tillatelse til at utenforstående kan bruke veien mot å betale bompenger. I praksis blir bompengesystemet også brukt for å innkreve vedlikeholdstilskuddet fra de bruksberettigede.

Praktisk opplysning
Veiledning

Søknad om samtykke til å kreve bompenger av  utenforstående fremmes av veiens eier eller veilaget, det vil si de som eier veien og holder den i stand. Kommunen kan gi veiledning.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Jan Arvid  Gravklev
 • Enhetsleder
 • Telefon: 41621958
 • Mobil: 41 62 19 58
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 2 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog