Motorferdsel i utmark og vassdrag


Generelt

Snøskuter og motorkjøretøy
Skal du bruke motorkjøretøy eller luftfartøy i utmark til formål som ikke er offentlig anerkjente nytteformål, må du søke kommunen om tillatelse. Turkjøring med snøskuter er kun tillatt i fastsatte snøskuterløyper.
 
Vannskuter og annen motorfartøy
Vannskuter er i utgangspunktet tillatt i innsjøer større enn 2 kvadratkilometer, på elvestrekninger og på innsjøer mindre enn 2 kvadratkilometer dersom disse inngår som en del av et farbart vassdrag. Men kommunen kan begrense bruken.
 

I Tinn kommune er det ikke etablert slike løyper.

Kriterier / Vilkår

Du må søke om tillatelse for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy til formål som er spesielt nevnt i forskriften (se lenke til forskrift nedenfor). Det gjelder for eksempel bruk av snøskuter til og fra hytter.

Parallelt med søknad til kommunen skal det sendes likelydende kopi til utmarkslag/grunneierlag for uttale. J.fr. oversikt over grunneierkontakter.

 

I tillegg til tillatelse fra kommunen må det innhentes samtykke på forhånd fra grunneier/grunneierlag (privatrett).

 

Annen informasjon

På tur med snøscooter

Praktisk opplysning
Veiledning

Kommunen (eller fylkesmannen) gir informasjon om hva som er tillatt etter lov og forskrift, og hva det må søkes om tillatelse til. Søknad om dispensasjon må være skriftlig. Behovet må være dokumentert og inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å kunne ta stilling i saken.

Søknadsfrist

Søknaden må sendes i god tid.

Søknaden sendes til

Tinn kommune, Pb.14, 3661 Rjukan

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Bjørn  Bjørnsen
  • Miljøvernrådgiver
  • Telefon: 99 56 78 46
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 Rjukan
  • Besøksadresse
  • Torget 2
  • Åpningstid
  • 0800-1530 Mandag - fredag

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema