Spesialundervisning grunnskole


Generelt

Hvis du som forelder er bekymret for at barnet ditt ikke får godt nok utbytte av opplæringen, kan du kreve at skolen undersøker om barnet trenger spesialundervisning.

Spesialundervisning er et tilbud skolen har for elever som trenger noe annet enn den vanlige undervisningen. Spesialundervisning er en rettighet, men det må gjøres en faglig vurdering før retten inntrer. Det er den pedagogiske-psykologiske tjenesten som foretar den faglige vurderingen.

Spesialundervisning kan for eksempel være at eleven jobber etter andre læringsmål enn andre elever, at en lærer eller assistent følger opp eleven i klassen eller at eleven får særskilt tilpasset utstyr.

Målgruppe

Elever i grunnskole og videregående skole

Kriterier / Vilkår

Skolen har plikt til å vurdere og eventuelt prøve ut tiltak for å sikre deg et tilfredsstillende utbytte av opplæringen før pedagogisk-psykologisk tjeneste (PP-tjenesten) foretar en sakkyndig vurdering.

Annen informasjon

Klage på avslag spesialundervisning
Klage på vedtak om spesialundervisning
Spesialundervisning til deg som forelder
Spesialundervisning, faser i saksgangen

Praktisk opplysning
Veiledning

Du eller foreldrene dine kan kreve at skolen gjør de nødvendige undersøkelser for å finne ut om du trenger spesialundervisning og også hvilken opplæring du eventuelt trenger.

Søknadsfrist

Søknad om spesialundervisning bør fremmes før 01.12. Søknad kan fremmes når som helst i året etter at en sakkyndig vurdering fra PP-tjenesten eller anna sakkyndig organ foreligger.

Søknaden sendes til

Skolen der eleven går.

Saksbehandling

Før det blir foretatt en sakkyndig vurdering og før spesialundervisning blir satt i verk, skal det innhentes samtykke fra deg eller foreldrene dine. Du eller foreldrene dine har rett til å se den sakkyndige vurderingen og til å uttale dere før vedtaket blir gjort. Et positivt vedtak skal spesifisere omfanget, innholdet og organiseringen av spesialundervisningen.

Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

 • Helene Hansen  Bakka
 • Rektor
 • Telefon: 35 08 28 11
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Renate  Øien
 • Enhetsleder/rektor
 • Telefon: 35082920
 • Faks: 35 08 25 65
 • Christine Michelle  Kollenberg
 • Kommunalsjef oppvekst
 • Mobil: 41200142
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 1 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema