Kvalifiseringsprogram


Generelt

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud fra Nav for deg som ønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging for å klare det. Du vil få tett oppfølging og veiledning og vil få mulighet til å forme programmet etter hva du kan og hva du ønsker. Både arbeidstrening og opplæring er del av tilbudet. Programmet kan vare i opptil 2 år. Mens du deltar i programmet, mottar du kvalifiseringsstønad. Du har rett til individuell plan.

Målgruppe

Personer som trenger tett og koordinert oppfølging over tid for å komme ut i arbeid

De som ikke har rett på andre økonomiske ytelser enn sosialhjelp.

Målet er at deltakeren skal komme i lønnet arbeid innen ett år, kan i særskilte tilfeller utvides med 1-1,5år)

Pris


Kriterier / Vilkår

Du er mellom 18 og 67 år, har vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne og har ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV.

eller andre ytelser.

På Nav-kontoret jobber de ansatte sammen for å finne fram til helhetlige og individuelt tilrettelagte løsninger. Deltakerne skal ha tett og koordinert bistand. De ansatte samarbeider derfor med næringsliv, helsevesen, frivillige organisasjoner, osv. Samarbeidspartnerne vil avhenge av innholdet i programmet.

Praktisk opplysning
Veiledning

Kontakt lokalt NAV kontor, Månaveien 11, 3660 Rjukan. Tlf. 35114030

Søknadsfrist

Du kan søke lokalt NAV kontor om å få delta i kvalifiseringsprogrammet.

Søknaden sendes til

NAV Tinn, Pb. 17, 3660 Rjukan

Saksbehandling

Nav-kontoret skal sikre at saken din er så godt opplyst som mulig før det treffes en avgjørelse. Det skal foretas en konkret individuell vurdering av hvilke opplysninger som er nødvendige for å behandle saken og hvordan disse skal dokumenteres. Opplysningene skal så langt mulig innhentes i samarbeid med deg. Søknaden skal vurderes individuelt, og både innvilgelse og avslag skal begrunnes i et vedtak. Kvalifiseringsprogrammet skal starte senest seks måneder etter at du har levert søknaden. Før start skal du ha gjennomgått en obligatorisk arbeidsevnevurdering.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Nav innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Nav-kontoret skal bistå dem som trenger hjelp til å få utformet klage. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Kontaktinformasjon

  • Brit  Houge
  • Enhetsleder
  • Telefon: 90 50 09 98
  • Faks: 35 08 25 65
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Månaveien 11 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog