Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd


Generelt

Du kan søke om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket. Tilskudd kan gis til:

 • skogkultur og kvalitetsutvikling
 • miljøtiltak
 • nybygging og ombygging av skogsveier
 • skogbruksplanlegging og miljøregistrering
 • skogsdrift med taubane, hest, o.a.
 • andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket
 • tømmerkaier og terminaler
 • skoggjødsling (se egen beskrivelse)
 • skogplanting (se egen beskrivelse)

Se mer informasjon hos Landbruksdirektoratet.

 

Nærings- og miljøtiltak i skogbruket – tilskudd

Formålet med tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket er å stimulere til økt verdiskaping i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skogen blir ivaretatt og videreutviklet. Du kan søke om disse tilskuddene:

 • tilskudd til skogkultur

 • tilskudd til veibygging

 • tilskudd til tynning og drift av skogsvirke med taubane, hest, mv.

 • tilskudd til andre aktivitetsfremmende tiltak i skogbruket

For søknadsskjemaer se her.

 

Tilskuddssatser for skogkultur i Tinn i 2019:

·         https://www.landbruksdirektoratet.no/no/eiendom-og-skog/skog-og-klima/tettere-planting#tilskudd-ved-supplering

 

 

 

Søknadsfrist:

Frist for innlevering av bilag til skogfond med søknad om tilskudd til skogkultur er 20. november.  Frist for å levere søknad til kommunen om klimatilskudd til nyplanting og suppleringsplanting er 1. august for vårplanting og 7. november for høstplanting.

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier / Vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

·         skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 

·         eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Praktisk opplysning
Veiledning

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes på denne siden hos Landbruksdirektoratet, Tilskuddsordninger i skogbruket.

Søknadsfrist

Blir annonsert hvert år

Søknaden sendes til

Tinn kommune, Postboks 14, 3660  Rjukan

Saksbehandling

Ta kontakt med oss i kommunen for mer informasjon om tilskuddene, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

 

Målgruppe

Skogeiere

Kriterier / Vilkår

Du har mer enn 10 daa produktiv skog. Tilskudd til utdrift av skogsvirke til energiproduksjon (bioenergi) og til andre aktivitetsfremmende tiltak (se teksten over) kan også gis til

 • skogeiere som har mindre enn 10 daa produktiv skog 
 • eiere av landbrukseiendommer uten produktiv skog

Praktisk opplysning
Veiledning

Hver tilskuddsordning har et eget søknadsskjema. All informasjon om søknadsfrister og søknadsskjema finnes på denne siden hos Landbruksdirektoratet, Tilskuddsordninger i skogbruket.

Søknadsfrist

Blir annonsert hvert år

Søknaden sendes til

Tinn kommune, Postboks 14, 3660  Rjukan

Saksbehandling

Ta kontakt med oss i kommunen for mer informasjon om tilskuddene, og eventuelt veiledning til å fylle ut søknadsskjemaene.

Klagemulighet

Du kan klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok det. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. Angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunn dette. Klageinstans er Fylkesmannen for vedtak gjort av kommunen og Landbruksdirektoratet for vedtak gjort av Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Kontaktinformasjon

 • Dagfinn  Jaren
 • Enhetsleder
 • Telefon: 95 21 46 03
 • Mobil: 95 21 46 03
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Sandven 25 3656 ATRÅ

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema