Statlige spillemidler til idrettsformål


Generelt

Idrettslag kan søke om tilskudd for å bygge et idrettsanlegg eller for å rehabilitere eller innrede et eksisterende idrettsanlegg. Et anlegg kan være alt fra en klatrevegg til en alpinbakke.
 
Borettslag og foreninger kan også søke om tilskudd til å utvikle et nærmiljøanlegg, som er et utendørsområde for egenorganisert fysisk aktivitet. For eksempel en trimpark eller en ballbinge.
 
Rene redskapslekeplasser (sandkasser, husker, sklier, vipper, klatrehus osv.) faller utenfor ordningen. Personlig utstyr og forbruksmateriell (baller, racketer osv.) er heller ikke tilskuddsberettiget. 

Målgruppe

Midler til idrettsanlegg kan søkes av blant annet kommuner, idrettslag og ikke-kommersielle selskap med idrett som formål. 

Midler til nærmiljøanlegg kan også søkes av velforeninger og borettslag. 

Pris


Kriterier / Vilkår

Anlegget må være åpent for allmennheten.

Eierskapet skal ikke være basert på fortjeneste.

Kulturdepartementet har utformet retningslinjene for hvem som kan søke og hvordan å søke.

 • Skal du søke om tilskudd til et idrettsanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 2 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019.
 • Skal du søke om tilskudd til utvikling av et nærmiljøanlegg, må du følge retningslinjene i kapittel 3 i Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2019.


Annen informasjon


Kommunal planlegging for idrett og fysisk aktivitet
Anleggsregisteret.no

Praktisk opplysning
Veiledning

 • Kontakt oss for å registrere anlegget i anleggsregisteret
 • Vi gjør en vurdering og fører det eventuelt opp i kommuneplanen
 • Nå kan du sende inn søknaden (www.anleggsregisteret.no)
 • Vi gjennomgår og kontrollerer søknaden, og oversender til fylkeskommunen, innen 15. januar
 • Fylkeskommunene gjennomgår og behandler søknadene, innen 15. april
 • Departementet fordeler spillemidler til fylkeskommunene, innen 15. mai
 • 15. juli: Fylkeskommunens vedtak i de enkelte saker sendes søkerne. En oversikt over vedtatt fordeling av midler sendes departementet.
 • Søkere som får tilskudd, ferdigstiller anlegget og reviderer sluttregnskapet før det sendes inn til utbetaling av tilskudd.

Søknadsfrist


Søknaden sendes til


Saksbehandling

Kommunen mottar den elektroniske søknaden, gjennomgår den og gjør en intern prioritering av søknader. Dette skjer normalt i form av et politisk vedtak. Søknadene sendes videre til fylkeskommunen innen 15. januar hvert år. Det er fylkeskommunen som avgjør søknaden. Fylkeskommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til fylkeskommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til Kulturdepartementet innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen eller til fylkeskommunen. 

Kontaktinformasjon

 • Marit  Kvitne
 • Kultursjef
 • Telefon: 35 08 25 31
 • Mobil: 97 64 43 63
 • Postadresse
 • Postboks 14, 3660 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Storstulgt. 1, 3660 Rjukan
 • Åpningstid
 • kl. 08.00 - 15.30

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema