Innsynsrett i offentlige dokumenter


Generelt

Du har rett til å kreve innsyn i offentlige dokumenter, journaler og lignende registre. Alle saksdokumenter i kommunen er offentlige hvis det ikke er gjort unntak som er hjemlet i lov. Selv om et dokument kan unntas fra offentlighet, skal kommunen vurdere om dokumentet likevel bør kunne gjøres kjent helt eller delvis (merinnsyn). Et dokument er ikke bare papirbasert informasjon, men i prinsippet all informasjon som er lagret. Du har likevel bare innsyn i databaser hvis informasjonen kan søkes opp på en enkel måte.

Du kan nektes innsyn i interne dokumenter, men som hovedregel skal du likevel få innsyn i:

 • Saksliste eller saksdokumenter til kommunestyre eller annet kommunalt folkevalgt organ
 • Dokumenter til/fra kommunens kontrollutvalg, klagenemnd eller kommunal revisjon
 • Dokumenter til/fra enheter i administrasjonen som har selvstendig avgjørelsesmyndighet for saken dokumentet gjelder  

Målgruppe

Allmennheten

Pris

Kommunen kan kreve betalt for utskrifter, kopier og utsendelse når antallet er over 100 sider i en sak. Da kan det kreves en krone per ark utover 100 og betaling for hele utsendelsen. For høykvalitetskopier gjelder det egne regler.

Kriterier / Vilkår

Krever du innsyn i saksdokumenter, må kravet gjelde en bestemt sak, eller i rimelig utstrekning saker av en bestemt art.

Praktisk opplysning
Veiledning

En offentlig postjournal er en liste over inngående og utgående post til et offentlig organ. Her finner du overskriften på saken og dokumentet, og navnet på avsender eller mottaker av dokumentene. Når du har funnet fram til et dokument som du vil bestille, kan du kreve innsyn, skriftlig eller muntlig. Kommunen har også plikt til å hjelpe deg å finne dokumenter gjennom arkivsystemet.

Søknaden sendes til

Anmodning om utlevering av dokument fra postlister kan sendes direkte til kommunens arkivtjeneste. Husk å oppgi dato og saksnummer

 

Sakskart og møtebøker fra politisk kontor bestilles her. Husk å oppgi utvalg og møtedato.

Saksbehandling

Begjæring om innsyn skal etter offentlighetsloven avgjøres så raskt som mulig. Et innsynskrav skal vurderes konkret og selvstendig og organet har plikt til å vurdere meroffentlighet.

Avslag på innsynskrav skal være skriftlig. Organet skal alltid vise til den bestemmelsen som gir grunnlag for avslaget, og til hvilke ledd, bokstav eller nummer i bestemmelsen som er brukt. Avslaget skal også opplyse om anledningen til å klage og klagefrist.

Den som har fått avslag, kan innen tre uker fra avslaget ble mottatt, kreve en nærmere begrunnelse for avslaget der hovedhensynene som har vært avgjørende for avslaget skal nevnes. Organet skal gi skriftlig begrunnelse snarest og senest innen ti arbeidsdager etter at kravet er mottatt.

Klagemulighet

Hvis kravet ditt blir avslått, skal kommunen vise til den bestemmelsen som er grunnlaget for avslaget. Kommunen skal også opplyse om klageadgangen og klagefristen. Fylkesmannen er klageinstans, men klagen skal sendes til kommunen. Du har også klagerett hvis du ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at kommunen har mottatt kravet. Dette regnes da som et avslag.

Klagen skal avgjøres så snart som mulig. I tilknytning til klagebehandlingen kan Fylkesmannen også bestemme at dokumentet skal gjøres kjent helt eller delvis etter regelen om merinnsyn. 

Avslag på innsyn kan påklages til fylkesmannen. Dersom den som har krevd innsyn, ikke har fått svar innen fem arbeidsdager etter at organet mottok kravet, skal dette regnes som et avslag som kan påklages. Klagen skal sendes til kommunen som skal forberede og oversende klager til fylkesmannen uten ugrunnet opphold.

Vedtaket fra fylkesmann kan tvangsfullbyrdes overfor kommunen.

Kontaktinformasjon

 • Ann Kristin  Marumsrud
 • Kommunearkivar
 • Telefon: 35082600
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Torget 2
 • Åpningstid
 • 0800-1530 Mandag - fredag

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema