Sykehjem - langtidsopphold


Generelt

Langtidsplass på sykehjem er for deg som trenger pleie og stell gjennom hele døgnet. Du må søke kommunen om plass på sykehjem. Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.

Hvis du oppfyller kriteriene for langtidsplass, har du rett til å få et skriftlig vedtak om dette, selvom det for øyeblikket ikke er ledige plasser.

Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket.

Tinn kommune har to sykehjem.

Et i Tinn Austbygd og et på Rjukan.

Tinn Helsetun ligger i Tinn Austbygd i vakker natur nær Tinnsjøen. Sykehjemmet ble restaurert i 1995 og består av et nytt og et gammelt bygg.
Sykehjemmet har to avdelinger med tilsammen 31 plasser, korttid og langtid.

I nærområdet ligger omsorgsboliger og et bofellesskap for aldersdemente.
Hjemmetjenesten, fysio- og ergoterapi samt et legesenter har lokaler ved sykehjemmet.

Rjukan sykehjem - Eldres Hus ligger på Tveito i Rjukan.
Sykehjemmet har 3 avdelinger, hjemmesykepleie og en dagavdeling.
Sykehjemmet har tilsammen 48 langtid, kortttid,  og avlastningsplasser.


Sykehjemmene gir tjenester til personer som trenger overgangspleie fra sykehus, medisinsk oppfølging, rehabilitering/ behandling.

For avlastning, pleie og omsorg ved alvorlig sykdom eller pleie og omsorg ved livets slutt har sykehjemmene følgende tilbud:

Rehabiliteringsopphold er plass i rehabiliterings-avdelingen for de som har et reelt rehabiliterings-potensiale.

 

 

 

Målgruppe


Langtidsopphold er plass ved sykehjemmet for de som trenger heldøgns omsorg og pleie over tid og hvor hjemmesykepleie ikke er tilstrekkelig.

Kriterier / Vilkår

Kommunen skal ha en egen forskrift med kriteriene for tildeling av plass på sykehjem.

Annen informasjon


Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Egenandel hos fysioterapeut og manuellterapeut
Hjelpetilbud i kommunen
Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Praktisk opplysning
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om langtidsopphold på sykehjem, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Saksbehandling

Før saken kan avgjøres, vil vi kartlegge dine ønsker og behov nærmere. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Får du tildelt sykehjemsplass, skal hjelpebehovet ditt fremgå av vedtaket. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Det kan hende at det ikke er ledige plasser, selvom du oppfyller kriteriene for sykehjemsplass. I så fall får du et skriftlig vedtak fra oss om at du oppfyller kriteriene og du blir satt på venteliste.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til Fylkesmannen.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.
 

Kontaktinformasjon

 • Torunn  Lisland
 • Saksbehandler på tildelingkontoret
 • Mobil: 409 16 784
 • Send e-post
 • Irina  Lykke
 • Saksbehandler på tildelingkontoret
 • Mobil: 902 40 697
 • Send e-post
 • Tone  Birkeland
 • Saksbehandler på tildelingkontoret
 • Telefon: 35 08 23 92
 • Mobil: 40916785
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Sandviken plass 1 3660 Rjukan
 • Åpningstid
 • Mandag -fredag 08.00-15.30

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog