Avløp - offentlige avløpsanlegg


Målgruppe

Boligeiere, hytteeiere og næringer.

Pris

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.
Vann- og avløpstjenestene skal drives etter selvkostprinsippet. Det betyr at inntekter og kostnader skal være like store. Inntektene kommer hovedsaklig fra gebyrene, mens kostnaden ved tjenesten er en sum av driftskostnader, administrasjonskostnader og kapitalkostnader (renter og avskrivninger).

Kriterier / Vilkår

Kommunen eier avløpsnettverket og har myndighet til å kreve tilknytning, endre tillatelser og til å kontrollere anlegg.

Annen informasjon


Avlop.no - mindre avløpsanlegg
Dovett.no
Fettvett.no
Miljøstatus: Kommunalt avløpsvann

Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Geir  Foseid
 • Avd.leder vann og avløp
 • Telefon: 35082600
 • Jan Arvid  Gravklev
 • Enhetsleder
 • Telefon: 41621958
 • Mobil: 41 62 19 58
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 2 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer