Midlertidig husvære


Generelt

Har du et akutt boligbehov og ikke kan skaffe deg bolig på egen hånd, er kommunen forpliktet til å finne et midlertidig botilbud til deg. Barnefamilier, barn og unge skal tilbys et forsvarlig bosted. Det betyr blant annet at tilbudet i utgangspunktet ikke gjelder for rusmiddelmisbrukere (se lenke til Kommunal bolig nedenfor).

Pris

Tjenesten er gratis, men hvis du har råd til det, vil du kunne betale deler av husleien selv.

Kriterier / Vilkår

Du trenger bolig i en nødssituasjon.

Teknisk enhet, boligkontor og private utleiere.

Praktisk opplysning
Veiledning

Kontakt lokalt NAV kontor, Månaveien 11, 3660 Rjukan. Tlf. 55553333

Klagemulighet

Hvis Nav gir deg avslag på søknaden, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til Nav. Opprettholder Nav sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge. 

Kontaktinformasjon

  • Brit  Houge
  • Enhetsleder
  • Telefon: 90 50 09 98
  • Faks: 35 08 25 65
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Månaveien 11 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Tjenestekatalog