Grensejustering


Generelt

En grensejustering vil si at det kan overføres mindre areal mellom to matrikkelenheter (eiendommer) som har felles eksisterende grense. For å gjøre en grensejustering må kommunen gjennomføre en såkalt oppmålingsforretning der grensene for de aktuelle matrikkelenhetene klarlegges og beskrives.

Hvis det er snakk om overføring av større områder, kalles det arealoverføring.

"Grensejustering trenger ikke tillatelse etter plan- og bygningsloven.

Når kravet mottas skal kommunen innhente nødvendige opplysninger.

Kommunen skal påse at grensejusteringen ikke strider mot annen lovgivning (jfr. ML§16, første ledd).

Deretter gjennomfører kommunen oppmålingsforretning med grensejustering.

Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten".

Målgruppe

Personer som kan kreve grensejustering (rekvirenter) er blant annet grunneiere.
(Se mer om hvem som kan kreve grensejustering i matrikkelloven § 9).

Pris

Kommunestyret fastsetter størrelsen på gebyret. Gebyret kan ikke settes høyere enn det som fremkommer av selvkostprinsippet.


 

Gebyr for matrikkeltjenester

Kriterier / Vilkår

Arealet for de involverte matrikkelenhetene kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt 500 kvadratmeter. For anleggseiendom gjelder spesielt at volumet kan økes eller reduseres med maksimalt 1000 kubikkmeter. Uansett kan en matrikkelenhet likevel ikke avgi mer enn 20 % av det som var arealet før justeringen, da blir det arealoverføring. Verdien på matrikkelenheten kan ikke reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Grensejusteringen må ikke være i strid med konsesjonsloven, jordloven § 12 eller rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven.
 


Annen informasjonSituasjonskart skal legges ved søknad.
Kart over Tinn kommune er tilgjengelig her:

Kart over Tinn kommune

Kartverket
Kontaktinformasjon til brukerstøtte

Praktisk opplysning
Veiledning

Krav (rekvisisjon) om grensejustering skal skje skriftlig. Se nedenfor hvilke vedlegg som skal følge med.

Saksbehandlingstid

Når krav om grensejustering er mottatt , skal kommunen ferdigbehandle saken (innbefattet å fullføre matrikkelføringen) innen 16 uker hvis ikke annen frist er avtalt.

Saksbehandling

Kommunen innhenter nødvendige opplysninger og gjennomfører oppmålingsforretning med grensejustering. Det utstedes et matrikkelbrev som sendes til rekvirenten.

Klagemulighet

Klagefristen er tre uker og løper fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både hjemmelshavere, eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på grensejusteringen. Du sender klagen til kommunen som også kan gi veiledning. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.
 

  01.10.2018

Kontaktinformasjon

  • Else Marie  Miland
  • Saksbehandler
  • Telefon: 35082600
  • Marianne Engell  Gvammen
  • Oppmålingsingeniør
  • Mobil: 97 67 93 89
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sandven 25 3656 ATRÅ

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema