Bygging og graving i forurenset grunn


Generelt

Skal du igangsette bygge- og gravearbeider på en eiendom der det er grunn til å tro at grunnen er forurenset, har du plikt til å sørge for å få klarlagt omfanget av en eventuell forurensning. Du må leie inn en konsulent med ekspertise på grunnforurensning til å foreta undersøkelser. Der det finnes slik forurensning, skal det lages en egen tiltaksplan som redegjør for hvordan spredning av forurensning skal unngås og hvordan det skal sikres at grunnen har nødvendig miljøkvalitet etter at tiltaket er gjennomført.

Målgruppe

Grunneier eller utbygger (tiltakshaver)

Kriterier / Vilkår

Det kan være grunn til å tro at grunnen er forurenset 

 • i områder der det tidligere har vært forurensende industrivirksomhet
 • i områder som har fungert som deponier
 • på branntomter
 • i områder som ligger inntil forurensningsområder
 • eiendommer hvor det tidligere har blitt revet eller rehabilitert bygg.

I byer må en ofte regne med at det er forurensning i grunnen på grunn av stor ombruk både av arealer og jordmasser.

Klima- og forurensningsdirektoratet

Annen informasjon


Håndtering av jord- og steinmasser som ikke er forurenset
Eiendommer med forurenset grunn. Sjekk din eiendom
Om bygge- og gravearbeider

Praktisk opplysning
Veiledning

Tiltaksplanen sendes kommunen sammen med søknad etter plan- og bygningsloven der slik søknad er nødvendig.

Saksbehandling

Tiltaksplanen skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan bestemme at du skal varsle naboer og eventuelle andre berørte om det planlagte terrenginngrepet. Etter at tiltakene er gjennomført skal en sluttrapport leveres til kommunen. Når rapporten er behandlet og godkjent vil kommunen registrere eiendommen i databasen grunnforurensning.

Kommunens behandling av tiltaksplanen skal så langt det er mulig samordnes med behandlingen av saken etter plan- og bygningsloven.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Bjørn  Bjørnsen
 • Miljøvernrådgiver
 • Telefon: 99 56 78 46
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 Rjukan
 • Besøksadresse
 • Torget 2
 • Åpningstid
 • 0800-1530 Mandag - fredag

Lover og retningslinjer