A   B   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   Ø  A

Adopsjon
Adressetildeling
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Askespredning
Automatisk fredete kulturminner - tillatelse til inngrep
Automatisk fredete kulturminner - tilskudd til arkeologiske undersøkelser
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløpsplanlegging
Avløserordningene i landbruket

B

Badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. - meldeplikt
Barnehage
Barnehage - godkjenning
Barnehageplass
Barselgrupper
Bebyggelsesplan - offentlig
Besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bolig - bygging av ny
Boliglån
Bompenger - privat vei
Bomvei
Borglig vielse
Bostøtte
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Bruksendring
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggeskikkpris, kulturpris, frivillighetspris og dialektpris
Byggetiltak (mindre) på bebygd eiendom
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse
Bygging og graving i forurenset grunn

D

Delingsak
Demens kontakt
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E

Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering - eksisterende bygg
Elevenes psykososiale skolemiljø
Ergoterapi
Etablererprøven

F

Familiebarnehage - godkjenning
Familiekontor
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Flexiruter
Folkehelsekoordinator
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Fri rettshjelp
Frisklivssentral
Fritidsklubb
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

H

Halltider
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Helsetjeneste til flyktninger og asylsøkere
Hjelpetiltak fra barnevernstjenesten
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hytte - bygging av ny

I

Idrettsanlegg/halltider
Incestsenter
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger

J

Jegerprøven
JORDMORS VAKT TELEFON 90963150

K

Karakterer - klageadgang
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt lån (sosiallån)
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Koordinerende enhet
Krisesenter
Kulturmidler
Kulturskole
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L

Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)
Legevakt
Legionellasmitte - forebyggende tiltak
Leirskoleopphold

M

Matombringing
Meldeplikt for virksomheter som kan innvirke på helsen
Melding til barnevernstjenesten
Midlertidig husvære
Miljøinformasjon
Motorferdsel i utmark og vassdrag

N

Nabovarsel - byggesak
Norsk for fremmedspråklige
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd

O

Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P

Parkeringstillatelse for forflytningshemmede
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R

Reduksjon eller fritak for skatt (ettergivelse eller nedsettelse av skatt)
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Reguleringsplan
Reisevaksiner
Religion, livssyn og etikk – melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Rusmiddelmisbrukere - tiltak
Rådgiving i skolen

S

Salgsbevilling alkohol
Samfunnshus/kulturhus
Sammenslåing av matrikkelenheter
Samvær med barn under offentlig omsorg for foreldrene og andre
Seksjonering
Selvbygger
Selvbyggertiltak
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skjenkebevilling alkohol
Skogbruk - tilskudd
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skoletilhørighet
Snøskuterløyver m.m.
Sosialtjenester for innsatte i fengsel
Spesialundervisning
Spesialundervisning grunnskole
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever i grunnskolen
Startlån bolig
Statlige spillemidler til idrettsformål
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - langtidsopphold
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold

T

Tekniske hjelpemidler - utlån
Terminal pleie i hjemmet
Tinn kulturskole
Tippemidler
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Trygghetsalarm
Tuberkuloseundersøkelse

U

Ungdomsklubb
Utslippstillatelse

V

Vaksiner
Vaktmester - ambulerende
Vald - godkjenning
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Videregående opplæring for voksne

Ø

Økonomisk sosialhjelp