stadion dale bhg

Spillemiddeltilskudd og kommunalt forskutterings tilskudd til anlegg og områder for fysisk aktivitet

 

Gjennom spillemidlene yter Kulturdepartementet tilskudd til bygging og rehabilitering av anlegg for idretts og frilufts formål.

Søknader om spillemidler fremmes på eget søknadskjema via www.idrettsanlegg.no.  

Planer som ligger til grunn for søknaden må være forhåndsgodkjent av kommunen før søknad fremmes.

For slik forhåndsgodkjenning kreves blant annet at anlegget inngår i Tinn kommunens kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 

 

Saksgang

  • Søknader må være ferdigstilt med alle vedlegg og formaliteter avklart senest 15. november hvert år.
  • Søknadene innrulleres i kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet i Tinn kommune i henhold til planens bestemmelser om rullering av handlingsprogrammet.

 

 

Maler til bruk ved spillemiddelsøknad

Kostnadsoverslag, vedlegg 2

Finansieringsplan, vedlegg 3

Gavebrev

Plan for drift, vedlegg 4

Regnskapsskjema

 

 

Søknader til Tinn kommune

Forskuttering av spillemidler