Kommuneorganisasjon

Tinn kommune er organisert etter to – nivå modellen, dvs en flat organisasjonsstruktur. Myndighetsområdet og arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannen og de tjenesteytende enhetene er tydeliggjort gjennom et administrativt delegeringsreglement.


Kommunedirektøren
Kommunedirektørens lederteam arbeider på strategisk nivå og setter mål for organisasjonen fremover. Den daglige driften skal foregå mest mulig ute på enhetene,og det strategiske lederteamet  setter premisser, sørge for rammer og er pådrivere for utviklingen. 


Enhetslederne har ansvar for at enheten får en drift og utvikling som gir best mulig resultat i forhold til ressursrammer, aktivitets-og kvalitetsforutsetninger og andre føringer vedtatt av kommunestyret og andre retningslinjer og reglementer. Enhetslederene har også et medansvar for at kommunens samlede ressurser blir nyttet på best mulig måte. 


Det er fire hovedfokusområder som rådmannsteamet konsentrerer seg om: 

  • Effektivitet (organisasjonsmodell, bemanningstilpasninger, delegering, IKT, rammestyring, kostnadseffektivitet, kort tjenestevei, kompetanseutvikling) 
  • Service- og serviceutvikling (kultur, holdninger, IKT, samarbeid, informasjon) 
  • Kvalitet (tjeneste- og serviceerklæringer, leveransegaranti, kvalititetssikring, vurdere verktøy, beslutning nær bruker, stimulere til brukermedvirkning, ”bench-marking”) 
  • Samfunnsutvikling (næringsutvikling, skape nye arbeidsplasser, satse på reiseliv, Rjukan på verdensarvlista, Tinn som den gode boplass, beredskapsarbeidet)