Høringer

Her finner du planer lagt ut til offentlig ettersyn.

Høring av regional plan for Hardangevidda finner du her: www.regionalplan-hardangervidda.no Høringsfrist 1. juli 2019.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hvordan skal fremtidens region se ut? Hva skal vi jobbe med og hvordan ?

Kongsbergregionen reviderer sin strategi og Regionrådet har vedtatt å legge forslag til ny strategi ut på høring.

I nytt forslag deles dagens strategi i to for å fremheve handlingsrommet for regional samfunnsutvikling og regionens samlede politiske kraft. Det anbefales samme kommunestruktur som i dag, men at man bør gå i dialog med mulige samarbeidskommuner der det er hensiktsmessig.  

Satsingsområdene spisses for å få en tydeligere skille mellom hva som er kommunale satsinger og hva som kan gi økt gjennomslagskraft med et regionalt samarbeid.

I tillegg legges det opp til en klarere struktur på videre arbeid innen samfunnsutvikling og tjenesteutvikling, for å unytte ressurser bedre, ta ut flere gevinster og gi retning.

Enkelte av FNs bærekraftsmål legges som føringer for regionens arbeid.

Høringsdokumentene ligger på: http://www.kongsbergregionen.no/strategi-2019-2030/dokumenter-paa-hoering.

Høringsperioden er fra 15.mai til 1. juli og innspill sendes til annette.finnerud@kongsbergregionen.no

 

 

 

 

 

 

 

 


Navn    Vedlegg Til Plan Lagt Ut  ​Frist 

 

 

07.01.2019