Høringer

Reguleringsplan Gaustabanen – Langefonn – Gaustatoppen er lagt ut til offentlig ettersyn

Samfunns- og miljøutvalget har vedtatt å fremme forslag til detaljreguleringsplan for Gaustabanen, Langefonn – Gaustatoppen, i kommunedelplan Gausta-Rjukan for høring og offentlig ettersyn. Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene: 121/237/4, 121/237, 121/5, 121/11, 121/13, 121/78, 127/29 og 206/1.

Planforslaget vil legge til rette for nytt servicebygg på Tuddalstippen, nytt velkomstsenter på Langefonntippen, ny adkomst, parkering og alpinformål. Planforslag legges ut med alternativer.

Planbeskrivelse   

Planbestemmelser 

Plankart alternativ 1

Plankart alternativ 2

Saksframlegg    

            Tuddalstippen 1

Tuddalstippen 2

Langefonntippen

Plandokumentene kan også ses på kommunens hjemmeside, www.tinn.kommune.no under «Nyheter». Sammen med andre saksdokumenter og utredninger kan dokumentene også søkes opp i «Planarkiv», under fanen «Plan, byggesak og næring» på kommunens hjemmesider. PlanID er 3170. Dokumentene kan også sees eller bestilles på Servicetorget, Torget 2, Rjukan. 

Høringsfrist er 06.01.2021.

Merknader til planforslaget sendes til postmottak@tinn.kommune.no eller Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Høring: Lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr

Administrasjonen i Tinn kommune viser til brann- og eksplosjonsvernloven og informerer om at det er utarbeidet forslag til lokal forskrift om feie- og tilsynsgebyr.

Forskriften omfatter gebyr fra eier av byggverk med et eller flere fyringsanlegg.

Med henvisning til Forvaltningslovens bestemmelser, bes det om uttalelser før forskriften fremmes politisk.

Uttalelser sendes inn skriftlig til postmottak@tinn.kommune.no eller til Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan innen 01.12.2020.


Forskrift og feie-og tilsynsgebyr

Følgebrev feie-og tilsynsforskrift

__________________________________________________________________________________________________________________

Reguleringsplan H22 og H23

Det er varslet utvidelse av planområdet for reguleringsplan H22 og H23 i kommunedelplan Gausta – Rjukan for å legge til rette for nytt område for renovasjon.

Les mer her

Frist 12.11.2020


__________________________________________________________________________________________________________________

Offentlig ettersyn

Samfunns- og miljøutvalget har vedtatt å legge ut til offentlig ettersyn forslag til reguleringsplan for

Felt H22 og H23 i kommunedelplan Gausta - Rjukan (PlanID 3181)

Samfunns- og miljøutvalget har vedtatt å fremme forslag til detaljreguleringsplan for felt H22 og H23, i kommunedelplan Gausta-Rjukan for høring og offentlig ettersyn. Planområdet ligger i hovedsak innenfor eiendommene gnr/bnr 120/2 (byggeområder) og gnr/bnr/fnr 120/2/7 (alpinområder). Det ligger også eksisterende hytter innenfor planområdet.

Planforslaget viser nye byggeområder for frittliggende og konsentrert fritidsbebyggelse med tilhørende veger, friområder, løypenett, nedfarter og skiheis. Planforslag legges ut med alternativer.

Planbeskrivelse  

Planbestemmelser alternativ 1  

Plankart alternativ 1

Planbestemmelser alternativ 2  

Plankart alternativ 2

Saksframlegg    

Merknader sendes til postmottak@tinn.kommune.no eller Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan. Høringsfrist er 04.09.2020

__________________________________________________________________________________________________________________

Forbudssoner ved oppskyting av fyrverkeri i Tinn kommune

Høringsbrev

Forskrift om forbudssoner ved oppskyting av fyrverkeri, Tinn kommune.

Soner:

Gvepseborg-Svadde

Krosso

Mæl


Frist for å uttale seg

Frist for å komme med skriftlig kommentar er satt til 20.august 2020.

Høringssvar sendes på e-post eller som brev:

Postadresse:

E-post:

Tinn kommune
Postmottak
Postboks 14
3661 Rjukan

postmottak@tinn.kommune.no


_________________________________________________________________________________________________________________________

Tinn kommune legger med dette ut høring av lokal forskrift for kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Høringsperioden er 23.01.20 – 12.03.20

Innspill sendes Tinn kommune, PB 14, 3661 Rjukan eller postmottak@tinn.kommune.no

Innen 12.03.20

Dokumentet finner du her


__________________________________________________________________________________________________________________________Utvidelse av felt H2 i Gaustaområdet - Offentlig ettersyn. Dokumenter finnes i lenken over. 

Merknader til planforslaget sendes til postmottak@tinn.kommune.no eller Tinn kommune, Postboks 14, 3661 Rjukan. 

Planavdelingen


Høringsfrist innen 15.04.2020