Tekniske hjelpemidler - utlån


Generelt

Hjelpemidlene gir de som trenger det en enklere hverdag og lånes ut for en kortere eller lengre periode.

Pris

Hjelpemidler ved varig behov (over to år) dekkes av folketrygden. Kommunen dekker utlån ved kortere behov.

Kriterier / Vilkår

Du har nedsatt funksjonsevne for en kortere eller lengre periode.

Nav Hjelpemiddelsentral i fylket

Annen informasjon

Hjelpemiddeldatabasen
Nav Hjelpemiddelsentral
Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten

Praktisk opplysning
Veiledning

Det er kommunen du skal kontakte når du har behov for tekniske hjelpemidler. Opplæring i bruk av hjelpemidlene, montering og eventuell reparasjon utføres vanligvis av kommunen. For hjelpemidler til varig bruk sørger kommunen for at søknad sendes til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket.

Saksbehandling

Kommunen vil kartlegge dine hjelpebehov. Normalt kommer vi på hjemmebesøk. For tildeling av hjelpemidler til varig bruk fattes det vedtak etter folketrygdloven. I vedtaket går det fram om du har fått tildelt hjelpemiddelet eller ikke. Hvis du får avslag, skal du samtidig få en begrunnelse for avslaget.

Klagemulighet

Du kan klage på avslag om å få tildelt tekniske hjelpemidler til varig bruk innen en frist på seks uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til Nav Hjelpemiddelsentral i fylket. I klagen skal du angi hvorfor du mener vedtaket bør endres. Opprettholder Hjelpemiddelsentralen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Nav Klageenhet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

  • Tov Halvar  Hegard
  • Ergoterapeut
  • Telefon: 35 08 23 08
  • Mobil: 99 56 79 20
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Storgata 16 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer