Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd


Generelt

Landbruksforetak kan søke om tilskudd knyttet til Regionalt miljøprogram. Dette programmet utarbeides for å møte prioriterte miljøutfordringer i fylket, både med hensyn til kulturlandskap og forurensning. Målet er bedre effekt av miljøinnsatsen. Regionalt miljøprogram godkjennes normalt for fire år, men mindre justeringer kan skje årlig. Fylkesmannen disponerer en årlig tilskuddsramme som blir fastsatt i jordbruksoppgjøret.

Kriterier / Vilkår

Landbruksforetak som mottar produksjonstilskudd og som oppfyller vilkårene for det enkelte tilskuddet. 

Fylkesmannen utarbeider Regionalt miljøprogram for fylket i samråd med næringsorganisasjonene, fylkespolitikere og annen miljøfaglig kompetanse. Kommunene får miljøprogrammet til høring før fastsettelse. Landbruksdirektoratet godkjenner de regionale miljøprogrammene etter samråd med avtalepartene i jordbruksoppgjøret.

Praktisk opplysning
Veiledning

Du kan kontakte kommunen for nærmere informasjon om de ulike tilskuddsordningene.

Søknadsfrist

Blir bekjentgjort på tilsendt søknadsskjema

Saksbehandling

Kommunen er normalt den instansen som fatter vedtak om tilskudd.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.  Hvis det er Fylkesmannen og ikke kommunen som har fattet vedtaket, er Landbruksdirektoratet klageinstans.

Kontaktinformasjon

  • Knut  Volland
  • Telefon: 35 08 28 23
  • Send e-post
  • Postadresse
  • Postboks 14 3661 RJUKAN
  • Besøksadresse
  • Sandven 25 3656 ATRÅ