Avløp - offentlige avløpsanlegg


Målgruppe

Innbyggere, næringsliv

Pris

Prisen for tilknytning og bruk av det offentlige avløpsnettet fastsettes av kommunestyret.

Kriterier / Vilkår

Boliger og virksomheter må være tilknyttet eller skal tilknyttes det offentlige avløpssystemet ved privat stikkledning til hovedledning. Kommunen kan gjennom enkeltvedtak kreve rehabilitering av private stikkledninger for å hindre forurensning.

Annen informasjon

Miljøkommune

Klagemulighet

I de tilfeller der kommunen fatter enkeltvedtak (pålegg om tilknytning etter plan- og bygningsloven, rehabilitering), kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er Fylkesmannen. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. 

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Geir  Foseid
 • Avd.leder vann og avløp
 • Telefon: 35082600
 • Jan Arvid  Gravklev
 • Enhetsleder
 • Telefon: 41621958
 • Mobil: 41 62 19 58
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • Torget 2 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer