Barnehageplass


Generelt

Retten til barnehageplass gjelder for barn som fyller ett år innen 1. desember det året du søker om barnehageplass. Barn som er født før 1. september har rett til plass innen utgangen av august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november, har rett til plass innen utgangen av den måneden barnet ble født.
 
Kommunen sørger for at det er felles opptak for alle barnehagene i kommunen, men hver barnehage kan velge eget formål, opptakskrets, opptakskriterium og eierform.

Spørsmål og svar relatert til barnehageplass.


1) Når får jeg barnehageplass?
Alle som søker barnehageplass i Tinn får behandlet søknaden ved hovedopptak 15. mars, eller ved supplerende opptak i juni, september eller desember. Dersom det er ledig får du tilbud om plass, eller du får beskjed om at du foreløpig står på venteliste.

 
2) Hva gjør jeg hvis jeg vil endre barnehageplassen eller si den opp?
Gå inn via foreldreportalen på ditt barn og legg inn endringen.


3) Hvorfor har jeg ikke hørt noe?
Etter at barnehagesøknaden er sendt inn, vil det etter noen dager komme en bekreftelse på at søknaden er mottatt. Dersom du ikke har hørt noe innen 14 dager er det fint om du tar kontakt med styrer i den barnehagen du har søkt. Eller kontakt enhetsleder Siri Gunleiksrud på tlf. 35082600.

Deretter vil det komme et tilbud om barnehageplass i god tid før ønsket oppstart i barnehagen. De som har søkt til hovedopptaket innen 15. mars, vil få svar innen 10. april.
Ellers i året tar du kontakt med styrer i den barnehagen du har søkt.


4) Hva skal jeg gjøre når jeg får barnehageplass?
Da svarer du via foreldreportalen på kommunens hjemmeside.

 

 5) Hva skjer hvis jeg har søkt om overflytting til annen barnehage?
Er det ikke ledig kapasitet i den bhg man har som førstevalg, kan man få tilbud i en annen bhg. Takker man ja til den plassen, kan man si fra at man fortsatt ønsker å stå på venteliste til den første bhg. Så få du tildelt plass dersom det blir ledig.


6) Hva gjør jeg hvis jeg trenger bekreftelse på barnehageplassen?
Ta kontakt med barnehagen, så skriver de en bekreftelse på at barnet har barnehageplass.


7) Hva gjør jeg hvis jeg vil søke om moderasjon ved lav inntekt?
Alle som har lav inntekt kan søke om reduksjon i foreldrebetalingen. Se under.

Sats fastsettes av Stortinget hvert år.

Det søkes på:

 • Selvbetjening
  • Søknad A til Å
   • Søknad om redusert foreldrebetaling/ gratis kjernetid

Det må legges ved dokumentasjon på inntekt, ellers kan ikke søknaden behandles.


8) Hvem kontakter jeg ved feil på barnehagefakturaen?
Dersom du oppdager at det er feil grunnalg i barnehagefakturaen tar du kontakt med barnehagen v/styrer.

 


9) Hva skjer hvis du har flere barn i barnehagen?
Barnehagesystemet registrerer automatisk når søsken søker, slik at søskenmoderasjonen blir automatisk trukket fra på fakturaen.

 

 

10) Dersom du skulle få behov for lengere permisjon i løpte av bhg året sender du en skriftlig søknad m begrunnelse til postmottak. Husk å skrive hvilke barnehage barnet går i. Du kan også søke elektronisk, men må legge ved begrunnelse i eget brev. Se foreldreportalen.

 
 

Pris

Maksimalpris
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar og 3 040 kroner per måned fra 1. august.

Redusert betaling
Hvis den samlede inntekten i husholdningen er lavere enn 541 500, skal du få en lavere pris enn maksprisen.

Gratis kjernetid
Alle familier med lavere samlet inntekt enn 533 500 kroner har rett til 20 timer gratis kjernetid i barnehagen i uken.

Søskenmoderasjon
Kommunen skal sørge for at foreldre med mer enn ett barn i barnehage får reduksjon i foreldrebetalingen. Dette gjelder uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager og i barnehager med forskjellige eiere. 

Søk på eget skjema for redusert betaling og gratis kjernetid.

Barnehagesatser

Kriterier / Vilkår

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier.

Se vedtekter for barnehagene.

Annen informasjon


Barn i flerspråklige familier
Velkommen til barnehagen

Praktisk opplysning
Veiledning

Du søker om barnehageplass via søknadsskjema til kommunen.

Har du krav på redusert betaling eller gratis kjernetid må du sende inn egen søknad om dette, en gang i året.

 

Saksbehandling

Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Du skal varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass.

Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen. Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene.

Hvis du ikke har fått tilbud om plass, skal du få skriftlig beskjed om dette. Samtidig skal du få beskjed om at du kan kreve en begrunnelse for avgjørelsen, at du har rett til å klage og fristen for å klage.

Hvis barnet ditt har rett til prioritert plass og du ikke har fått tilbud om plass, har du rett til en skriftlig begrunnelse, beskjed om din rett til å klage og fristen for å klage.

Klagemulighet

Du kan klage hvis

 • Du har fått avslag på søknaden om barnehageplass
 • Du har fått plass, men ikke fått oppfylt verken første eller andre ønske.

Du må sende klagen innen 3 uker fra du mottok avgjørelsen. Hvis du bruker retten din til å kreve en begrunnelse, er klagefristen 3 uker fra du mottar begrunnelsen.

Hvis kommunen kommer til at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er klageinstans.

Klage på vedtak

Kontaktinformasjon

 • Siri Sagvolden  Gunleiksrud
 • Enhetsleder
 • Telefon: 35 08 25 12
 • Mobil: 46 81 81 49
 • Faks: 35 08 25 65
 • Send e-post
 • Anne Kristine  Øyaland Nyiri
 • Styrer i Øverland bhg
 • Mobil: 91 85 05 30
 • Liv Jorunn  Kramviken
 • Styrer i Skibakkesletta barnehage
 • Mobil: 46907073
 • Postadresse
 • Postboks 14 3661 RJUKAN
 • Besøksadresse
 • 3660 RJUKAN

Lover og retningslinjer

Aktuelle skjema

Tjenestekatalog